Skip to content

REGULAMENTE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

al Serviciului de Transport Public Local de Persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova-Compartiment Transport pe Cablu

SCOP

Scopul acestui regulament este să furnizeze informațiile necesare in vederea  realizară  scopurilor  comune, atât pentru administrator, cat și pentru schiori, in exploatarea și utilizarea pârtiei de schipentru agrement in condiții de siguranta.

Cap.1 REGULAMENT SCHIORl, SNOWBORD-ERI, TURIȘTI, CALATORI

        Pentru  că  siguranta  pe  pârtia  de  schi  ține  foarte  mult și  de  comportamentul  schiorilor pe  pârtie,  in  anul  2002 Federația Română de Schi a realizat un set de reguli (decalog) ce trebuie respectat de schiori și de snowboard-eri:

 • Reguli de conduită pentru schiori

         Schiorii amatori  și de performanța,  precum  și utilizatorii de snowboard  sunt obligați să respecte  următoarele  reguli deconduită stabilite de Federația internațională de Schi:

 1. să schieze in așa fel încât să nu pună in pericol viața altui schior sau să îi cauzeze aceluia un prejudiciu;
 2. să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției  fizice,  stării  zăpezii, gradului de dificultate al  pârtiei, condițiilor atmosferice  și densității traficului  de  pe pârtie;
 3. să își aleagă cu grija traiectoria pe care urmează să coboare, in scopul protejării schiorilor aflați în aval,
 4. să depășească schiorul aflat in aval, fie pe partea dreapta, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire, să  fie suficient de largă pentru  a evita o accidentare in cazul unei evoluții neașteptată a celui care urmează să fie depășit;
 5. să se asigure, printr-un  examen  atent al traficului din amonte și al celui din aval că atât el, cât și alți schiori sunt    in afara oricărui  pericol, cu ocazia traversării  unei  pârtii sau a reluării  parcursului  după o oprire  temporara  peaceasta;
 6. să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia in cel mai scurt timp posibil;
 7. să utilizeze numai  marginea  pârtiei, in cazul in care este obligat să urce sau să coboare  pe jos;
 8. să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtie și traseele de schi pentru agrement;
 9. să anunțe postul de prim ajutor, in cazul accidentarii  unui schior și să acorde sprijin  la transportarea acestuia;
 10. să își decline identitatea in fața organelor abilitate, in cazul in care a fast martorul unui  accident sau a   provocat el însuși accidentul.
  • Reguli de conduită pentru sezonul de iarna, pentru turiștii care nu schiaza

Persoanele care utilizează pârtiile și traseele de schi pentru agrement, in alt scop decât schiatul,  sunt obligate  să respecte  următoarele reguli:

 1. . să nu coboare pe pârtia sau pe traseele de schi pentru agrement  utilizând  sănii ori dispozitive   improvizate;
 2. să nu deterioreze  indicatoarele  de semnalizare,  panourile și balizele demarcare.
 3. Să nu circule pe pârtiile ori traseele de schi pentrua grement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul;
 4. Să nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;
 5. să nu depoziteze materiale de orice natură sau deșeuri pe pârtiile și traseele de schi  pentruagrement;
 6. să nu lipească materiale publicitare pe suporturile sau pe plăcuțele indicatoarelor de semnalizare.
  • Reguli de conduită pentru sezonul de vara

Persoanele care utilizează instalatiile pe timp de vara,  sunt obligate  să respecte  următoarele reguli:

 1. Să utilizeze doar trasee de special amenajate;
 2. Să nu utilizeze focul descis in padure;
 3. Să nu fumeze doar in spațiile special amenajate;
 4. să nu utilizeze  pentru  pășunat  pârtiile și traseele de schi pentru agrement omologate:
 5. Să nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;
 6. să nu depoziteze materiale de orice natură sau deșeuri pe pârtiile și traseele de schi  pentruagrement;
 7. să nu lipească materiale publicitare pe suporturile sau pe plăcuțele indicatoarelor de semnalizare.
  • Regulile de conduită ale călătorilor pe telescaun

Este interzis:

 1. accesul persoanelor  cu  probleme  de sănătate (rău de înălțime);
 2. accesul persoanelor in stare deebrietate;
 3. accesul prin alte locuri decât cele special amenajate  pentru îmbarcare;
 4. a se arunca obiecte pe timpul călătoriei;
 5. fumatul pe timpul călătoriei;
 6. ridicareabareideprotecțiepetimpulcălătoriei;
 7. a se balansa scaunul pe timpul călătoriei.

Obligațiile călătorilor:

 1. sa respecte toate indicațiile  primite de la personalul  de exploatare;
 2. Să păstreze integritateascaunului;
 3. să păstreze intimitatea și  plăcerea  plimbării  pentru  persoanele  care  temporar le  sunt  partenerede călătorie
 4. sa respecte zona de protecție și securitate a stațiilor deîmbarcare;
 5. să închidă bara de protecție imediat dupaîmbarcare;
 6. săridice vârfurile schiurilor la urcare și coborâre din telescaun.
 7. Copii sub 10 ani sau persoanele cu handicap trebuie să fie însoţiţi(te) de o persoană majoră, la utilizarea telescaunului !
 8. Sa se echipeze corespunzător condițiilor meteorologice specifice!
 9. Sa respecte “regulile de conduită ale călătorilor ” (afișate la baza pârtiei) pe durata transportului cu telescaunul;
 10. Sa respecte indicațiile personalului tehnic!

ATENTIE!  Din cauza  suprasarcinii  telescaunului este obligatorie  debarcarea  la stațiasuperioară.Se evită astfel riscul blocarii instalației.

 1. Îmbarcarea in stația superioară se va face astfel: 3 scaune  libere si 1 scaun ocupat.
 2. Este interzisă coborârea pietonala pe domeniul schiabil pe perioada cand se schiaza!

                     NERESPECTAREA  REGLEMENTARILOR VA FI SANCTIONATA IN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI HOTĂRÂRILE APLICABILE IN VIGOARE!       

Administrația pârtiei de schi recomanda purtarea căștii de protecție și a echipamentului adecvat pentru practicarea sporturilor de iarnă..

Administrația pârtiei va afișa la loc vizibil toate regulile mai sus menționate.

Cap. 2  OBLIGATIILE ȘI RĂSPUNDERILE PRINCIPALE ALE PERSONALULUI CARE DESERVEȘTE INSTALATIILE DE TRANSPORT PE  CABLU

         Întreținerea și revizia instalațiilor de transport pe cablu din cadrul domeniului schiabil sepoate face de unitați sau societați autorizate de lT-ISCIR, care trebuie să-și respecte obligațiile și raspunderile prevăzute in Prescripțiile Tehnice – Colectia ISCIR – aplicabile, Iegislația ISCIR și alte acte normative in vigoare. Personalul are următoarea componență și atribuțiuni:

 • Responsabil RSVTI are următoarele sarcini:
 • Să posede cunoștințe teoretice și  practice in domeniul instalațiilor de transport  pe  cablu:
 • Să urmărească efectuarea Ia termen a verificară tehnice oficialefără de care instalațiile respective nu pot funcționa;
 • Să urmăreascăpregătirea instalațiilor pentru verificările tehnice oficiale și sa participe activ Ia efectuarea lor
 • Să supravegheze prin sondaj ca instalațiile de transport pe cablu sa fie folosite în conformitate cu prevederilePrescripțiilor Tehnice – Colecția ISCIR – aplicabile, regulamentul de exploatare, legislația ISCIR;
 • sa urmărească realizarea în termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică, sa examineze in mod regulat, cel puțin o data pe luna registrul de evidență al funcționari- instalațiilor de transport pe cablu șisa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 • sa urmărească afișarea in locurile stabilite a Regulamentului de exploatare;
 • sa interzică manevrarea instalațiilor de transport pe cablu de către persoane neautorizate;
 • sa urmărească lunar efectuarea periodica a instructajelor profesionale și de protecția muncii cu personalul de exploatare,deservire,întreținereșirevizii;
 • saorganizezereexaminareaperiodicaa mecanicilor troliști și să participein comisia de reexaminare;
 • sa urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalațiilor de transport pe cablu de protecție împotriva tensiunilor de atingere și săconsemneze rezultatele acestora;
 • sa colaboreze   la  întocmirea  planului  de  întreținere,  reviziiși   reparațiișisa  urmăreascăîndeplinirea  lui intermenele prevăzute;
 • sa urmărească ca întreținerileși reviziile instalațiilor de transport pe cablu sa fie executate numai de agenți economici autorizați de IT-ISCIR;
 • sa urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificară  cablurilor;  săurmărească prin sondaj modul in care se asigura exploatarea instalațiilor de transport pe cablu de către personalul instalației  privind exploatarea și întreținerea acesteia, coordonate de  șeful   instalației;
 • sa țină evidenta  mecanicilor troliști (nu este admisa angajarea  mecanicilor troliștifără avizul  RSVTI);
 • verifica lunar înscrierile in registrele de evidență de personal al instalației privind exploatarea, întreținereași reviziile instalațiilor de transport  pe cablu, putând  dispune masuri  de  sancționare;
 • urmărește realizarea controalelor nedistructive prevăzute in analiza de securitate;
 • avizează Programul anual de întreținere și revizii a instalațiilor de transport pe cablu cu participarea beneficiarului / reprezentantului firmei care administrează instalația și lntreținătorul autorizat IT-ISCIR;
 • să tina evidența instalațiilor intr-un registru de evidență nominalizat in prescripția tehnică lSClR  aplicabilă; 
 • sa urmărească efectuarea verificărilor periodice de persoane sau societațiautorizate ISCIR;
 • sa interzică realizarea reparaților controlabile fara proiect de reparații avizat decătre lT-lSCIR sau delegat IT-ISCIR prin RADTP – IR, iar realizarea acestora sa se faca de către societăti  autorizate  de  IT-ISCIR  pentru reparată  cu responsabili  RTS siRSL;
 • la apariția noilor reglementari la legislația ISCIR sau prescripția Tehnica -ISCIR, împreuna cu Șeful instalației va face completările / actualizările la prezentul regulament de exploatare,
  • Șefulinstalatiei:
 • trebuie sa fie: inginer, subinginer, maistru în domeniul tehnic (mecanic, electromecanic, electrotehnică sau înrudite cu acestea)

Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telescaunul să fie numit şeful instalaţiei.

 • estenumitprinDecizietipizatadatadeunitateacareexploateazainstalatiasauinstalațiileclindotare

Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul, pe baza cunoştinţelor privind:

–        prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;

–        instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;

–        regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.

OBLIGATIILE ȘI RĂSPUNDERILE PRINCIPALE:

 

 • supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu regulamentul de exploatare;
 • în cazul apariţiei unor defecţiuni care periclitează securitatea în exploatare a telescaunului trebuie să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;
 • controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturarea defecţiunilor;
 • trebuie să asigure supravegherea generală şi respectarea orarelor conform regimului de transport.
 • repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează modul de executare a acestora;
 • răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
 • planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor, conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi răspunde de calitatea acestora;
 • răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale, participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date;
 • urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din subordine;
 • organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi–a însuşit şi aplică corect instructajul respectiv.
 • este subordonat persoanei desemnate de conducerea unității trecute in decizie și control , deRSVTI;
 • propune sancțiuni conducerii firmei care exploatează  instalația  pentru  personalul  din subordine care fac abateri pe linie de serviciu   și  Ia aplicarea  prevederilor  legale învigoare;
 • colaborează cu RSVTI pentru buna funcționare a instalațiilor de transport pe cablu in condiții de siguranțăși alte probleme tehnice;
 • anunță imediat apariția oricăror defecte și  accidente conducerii  instalației,  RSVTI   șiîn  mod special lalT-ISCIR:
 • urmărește ca reparațiile controlabile să se facă pe baza de Proiect avizat de ISCIR sac deiegat de lT-ISCIR și executate de societăți autorizate de IT-ISCIR cu RSL și RTSautorizat;
 • colaborează pe linie de întreținere și revizie cu RSL atestatISCIR trecut în autorizația ISCIR cu carecolaborează;
 • urmăreșteținerea evidențelor la zi in registrele deevidență;
 • pentru funcționarea instalațiilor de transport pe cablu in condiții de siguranțăpoate dispune șimăsuri proprii ce setransmitRSVTI-uluicaredispunemăsurilenecesaresauceresprijinorganismelordedrept;
 • odată cu apariția noilor reglementări legislative pe linie ISCIR sau Prescripții tehnice · ISCI R, împreună cu RSVTI întocmește “Completări la Regulamentul de exploatare” cu noile precizări suplimentare pe capitole și care se supune spre aprobare conducerii beneficiarului /exploatatorului;
 • solicită conducerii exploatatorului/beneficiar asigurarea pieselor de schimb: scule și dispozitive de lucru:. echipamentul de lucru   și  protecție inclusiv  pentru  lucrul  Ia înălțime, condiții optime delucru:
 • ia măsuri proprii împreună cu subalternii pentru o funcționare în siguranță a instalațiilor de transport pe cablu.
 • Mecanică troliști trebuie sa posede autorizații ISCIR și au următoarele obligații și raspunderi:
 • Mecanicii troliști se examinează anual de către o comisie internă a deținătorului,în conformitate cu prevederile prescripții tehnice aplicabile. Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au obţinut calificativul ”Admis” nu–şi mai pot continua activitatea, caz în care deținătorul va trebui să comunice acest lucru la ISCIR–INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi să solicite retragerea autorizaţiei
 • trebuie să participe din 4 in 4 ani participa la cursuri organizate de agenți economici formatoriautorizați.
 • execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al instalației; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul cât telescaunul este în funcţiune;
 • aplică prevederile prescripții tehnice aplicabile şi ale regulamentului de exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telescaunului atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă;
 • răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de pază contra incendiilor la postul de comandă şi în sala maşinilor;
 • controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb, precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de siguranţă şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcționarea telescaunului ia imediat măsuri de oprire.
 • nu pot părăsi cabina de comandăfără aprobare deînlocuitor,
 • trebuie să asigure supravegherea generală şi respectarea orarelor conform regimului de transport.
 • trebuie să ţină la zi registrul de evidenţă a funcţionării,
 • trebuie să ţină la zi Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de semnalizare şi telecomunicaţie
 • trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor prevăzute
 • au obligația de a participa la reviziile referitoare la partea mecanicăsi hidraulică de la statia de  actionare  si la întoarcere, zilnic, săptamanal   si lunar;
 • execută personal manevrele instalatiilor de transport pe cablu din cabina de comandă de la ambele statii, urmărind permanent monitoarele;
 • la statia de actionare  au dreptul  de  a  porni  grupul  de actionare  de  rezervă,  inclusiv  cuplarea    în  vederea functionarii în regim de avarie;
 • la aparitia avariilor sau a accidentelor opresc instalatia, anuntând seful instalatiei cu care iau măsurile necesare  in vederea evacuarii pasagerilor de pe traseu si solicită interventia echipelor  Salvamont  sau  a celor  desemnate  pentru salvare   si  a echipajelor  SMURD  la 112;
 • este interzisa executarea de revizii si  intretinere in timpul  functionării instalatiei;
 • colaboreaza cu revizorul de linie prin radio telefon la efectuarea intretinerii si reviziei liniei,  pentru  a  evita  producerea  de accidente;
 • este obligatorie cunosterea principiilor de functionare a instalatiei;
 • este subordonat sefului de instalatie;
 • completează zilnic Registrul de evidentă a exploatarii instalatiei;
 • raspunde de buna functionare a instalatiilor de transport pe cablu;
 • este interzisă purtarea de discutii cu persoane străine instalatiei si nu permite accesul acestora in cabinele  cle comandă;
 • anual vor fi examinati medical pentru a obtine fisaa de aptitudini, plus examinarea psihologică din 3 in 3 ani pănă la implinirea varstei de 60 de ani si după implinirea acesteia anual;
 • este obligatorie purtarea echipamentului de lucru si protectie;
 • să aibă o conduita civilizată fată de pasageri  si o colaborare  perfecta cu colegii deserviciu,
 • folosirea de scule si dispozitive de lucru in starebună;
 • mecanicii trolisti vor fi instruiti anual de către comisii de examinare stabilite de detinator , din care va face parte obligatoriu RSVTI in conformitate cu Prescriptiile Tehnice – Colectia ISCIR aplicabile. Rezultatul va fi înscris în autorizatie. Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au obtinut calificativul ”Admis” nu  mai pot continua activitatea;
 • respectarea spatiilor de siguranta pentru evitarea accidentelor;
 • este subordonat direct sefului instalatiei;
 • colaborează cu: lăcătusrevizie, electrician revizie si agentii deperon.
  • Revizorul de linie are următoarele obligatiisi  raspunderi:
 • săcunoascăfluxultehnologicalinstalatiilordetransportpecablu;
 • să foloseasca echipamentul de  protectie pentru  lucrul  la inăltime  si  la restullucrarilor;
 • anual  sa își    efectueaze  vizitele  medicale  pentru fișa de aptitudini  in  care sa se  mentioneze”apt  pentru  lucrul la înaltime”;
 • pentru evitarea producerii  de accidente,  lucrarile se vor executa  din scaunul  de  revizie  sau de pe  platformeledelucru de  pe piloni, prin folosirea echipamentului de lucruadecvat;
 • să colaboreze prin  radiotelefon  cu mecanicii troliști;
 • reviziile ce trebuie  să se  realizeze sunt:  zilnic,  săptămănal  și lunar  pe  linie și în  stații  impreunăcumecanicii troliști;
 • este interzisă întretinerea și revizia in timpul functionarii  instalațiilor  de  transport  pe  cablu;  este  interzisă  parăsirea locului de muncă fără aprobare;
 • țineevidențazilnicăalucrarilorexecutateinRegistreledeevidența;
 • este subordonat șefuluiinstalației;
 • să cunoască fluxul tehnologie,  sarcinile trecute in  Prescripția Tehnică- ISCIR;
 • La revizii se vor folosi piese de schimb de bunăcalitate, scule șidispozitive de lucru in stare bună;
 • executarea lucrarilor de bună calitate, fără  a  face  lucrari  de  reparații  la  partea  controlabila  de  reprezentanții ISCIR;
 • Părasirea locului de munca este interzisă;
 • lucrul  in scaunul  de revizie trebuie sa fie efectuat in mod obligatoriu  in prezența a 2  persoane;
 • colaborarea  in executarea  sarcinilor de serviciu  trebuie să se  realizeze și cu electricianul  de revizie  și agenții de peron;
 • in perioada de iarnă se ocupă de înlaturarea chiciurii de pe linie in colaborare cu, mecanicul trolist și are obligația purtăriiechipamentuluideprotecțieadecvatperioadeideiarna;
 • prin reinstruire  pot fi folosiți și ca agenți de peron;
 • Au obligativitatea luării de masuri in vederea evitarii producerii de avarii  sau accidente de muncă.
  • Agentă de peron au  urmatoarele  obligații  șirăspunderi:
 • Trebuie sa poarte echipamentul de lucru și protecție;
 • părăsirea locului de muncă făra aprobare este interzisa;
 • ajuta la imbarcarea și debarcarea in și din instalațiile de transport pe cablu, in special copiilor sub 10 ani și persoanele cu handicap;
 • îmbarcarea trebuie să se facă numai pănă la limita de securitate  admisa;
 • să respecte programul de lucru, iar părasirea  locului de munca fără aprobare este  interzisă;
 • menține ordinea la îmbarcare -debarcare;
 • are dreptul să refuze  pasageri care au  bagaje voluminoase, sunt in stare de ebrietate,  copii sub 10 ani  care nu sunt insotiti, persoane care au diverse obiecte tăioase, inflamabile, explozive etc;
 • la îmbarcare și debarcare are buton de blocaj pe care-l apasă in caz de avarii, accidente, îmbarcare sau debarcare odata sau necorespunzătoare sau dacă sunt evenimente pe traseu sau în condiții de vizibilitate redusa;
 • este subordonat șefului instalației căruia îi comunică toate evenimentele privind avariile, accidentele sau indisciplinapasagerilor,
  • colaboreaza cu mecanicul trolist,  revizorul de linie și electricianul  de revizie;
  • comunica prin mijloace de comunicații, cu mecanicul trolist și cunoaște codul de semnalizare;
  • să participe la instruirile lunare pe linie ISCIR, Securitate a Munciiși P.S.I.;
  • sa cunoască prescripția tehnică ISCIR aplicabil și regulamentul de exploatare;
  • să aibă atitudine civilizată față de public.
  • Electricianul de revizie are urmatoarele obligații  și indatoriri:
 • Este necesară o persoană cu calificare in domeniu;
 • Trebuie să aiba calificarea corespunzatoare, in special ca automatist sau electronist;
 • raspunde de partea electrică, electronica și componente de securitate a instalațiilor de trnsport pe cablu;
 • participa la reviziile: zilnice/săptamanale, lunare,anuale;
 • sa cunoască principiul de funcționare a instalațiilor de transport pe cablu și schemele electrice;
 • să aibă cunostinte in domeniul electronic și automatizări;
 • răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice de forță, de iluminatul nocturn, blocaj, semnalizare, componente de securitate, protecție și comunicații;
 • consemneaza evenimentele și reviziile in Registrele de evidență;
 • părăsirea locului de muncă se face cu aprobarea   șefului direct;
 • este subordonat șefului instalațiilor;
 • se ocupă personal de reviziile, intreținerea și inlaturarea defectelor sau avariilor, pentru instalațiile electrice peste 48 V inclusiv,
 • pentru lucrul  la inălțime să poarte echipamentul adecvat;
 • interzis intervenții la instalații care sunt sub tensiune și in timpulfuncționarii;
 • folosirea echipamentului de lucru și protectie; scule și dispozitive de lucru in stare bună; piese de schimb performante;
 • colaborează cu mecanicul trolist și restul personalului;
 • participa la inlăturarea  avariilor și defectelor ivite;
 • să cunoască prevederile privind prescripțiile tehnice – ISCIR aplicabile, regularnentul de exploatare și scheme

Cap. 3   MODUL DE FUNCTIONARE A INSTALATlILOR

Utilizatoră oricarui tip de instalație de transport pe cablu trebuie să cunoască și  modurile  de intrare și  de ieșire în siguranță.

 • In cazul in care utilizatorii solicita ajutor la preluarea scaunelor (in cazul instalatiei de telescaun) sau a dispozitivelor de tractare (instalația de teleschi), aceștia pot solicita in prealabil ajutorul persoanelor de deservire a instalațiior.
 • Înaintea intrării in scaun sau teleschi, snowboarderii trebuie in mod obligatoriu să defacă una dintre, legăturile plăciidesnowboard.

–  Copii sub 10 ani  sau persoanele cu handicap vor ocupa un  șezut pe telescaun  numai dacă locul alăturat va fi ocupat de un adult însoțitor.

– Timpul de operare a instalațiilor de transport și a pârtiilor de schi sunt adoptate condițiilor zilnice climaterice și a stratului de zăpadă (de exemplu, in cazul unei stari de vreme moale, orele de functionare ale instalațiilor sunt mai scurte după amiaza, sau în cazul unor vânturi puternice sau ceață, situată care periclitează securitatea funcționarii, instalațiile se opresc, etc).

Intre orele 8 p.m. si 8 a.m. modificările  orarului  de funcționare  (dacă este cazul) se vor anunța în prealabil     pentru următoarea zi .

În timpul  perioadei de închidere a pârtiilor de schi și a zonelor aferente, folosirea acestora se va face pe propria răspundere,  astfel încât acestea sa  nu fie periculoase  pentru  pastrarea  integritățiiși  sanatații.  În aceste cazuri,  turiștii și practicanții sporturilor de iarna sunt obligați sa ia în considerare instrucțiunile prezente și ale echipei domeniului schiabil,  la fel ca   și  avertizările sonore   și  luminoase ale mașinilor de batut  zăpada.

 • Administrația domeniului, echipa de intervenție și exploatare a instalației, membriiechipei Salvamont,  Politiei, Jandarmerie au prioritate la intrarea în instalații sau facilități în cazurile în care acțiunile acestora  sunt justificate.
 • In cazul  folosirii  TELESCAUNULUI   este  INTERZIS  transportul  copiilor  sau  a  animalelor domestice în rucsacuri  de spate sau  la piept.
 • Transportul bagajelor personale pana la 10 kg este permis.
 • Responsabilitatea obiectelor pierdute de catre calatori nu intra în atribuțiunile personalului de deservire a instalațiilordetransport.Acesteavor fidepuseinzonaperoanelor,instalatiilor,inzonespecial amenajate.
 • Accesul persoanelor straine in incintele stațiilor de comanda sau a zonelor de acționare  a  instalațiilor  care  STRICT INTERZISA.
  • Transportul persoanelor  in  stare  de ebrietate  pe  instalațiile  pe  cablu  sau  folosirea  de către aceștia      a pârtiilor deschi  este STRICT INTERZISA.
  • Fumatul, folosirea focului deschis, aruncarea de resturi de țigara în/sau pe instalațiile de transport persoane sau în locuri neamenajate  este  STRICT INTERZISA.

Cap. 4 TERMENI ȘI  CONDIȚII  DE FOLOSIRE A SKIPASS-UlULOR

Prevederile sunt obligatorii pentru toți utilizatorii, indiferent de statutul lor: însoțitori, schiori amatori sau profesioniști, monitori de schi, utilizatorii pârtiilor de sanie, etc.

Prin achiziția unui skipass pentru urcarea cu telescaunul, vizitatorul beneficiază si de coborarea gratuită.

Prețul skipass-ului este fix, nedivizibil, indiferent de funcționalitatea  instalațiilor atât la momentul achiziționării cât și ulterior.

Conducerea își rezervă dreptul de a închide/opri accesul publicului în anumite situații generate de condițiile meteo nefavorabile.

Deținătorul skipass-ului este responsabil pentru utilizarea corectă a acestuia.

Valoarea skipass-urilor pierdute NU va fi restituită și acestea vor fi înlocuite numai în baza chitanței și a bonului fiscal cu seria și numărul de skipass achiziționat.

Skipass-ul este individual și nu poate fi transmis unei alte persoane, cu excepția skipass-ului de puncte. Utilizarea unui skipass „zilnic” de mai mult de o persoană duce la anularea acestuia și/sau confiscarea lui.

Trecerea simultană a două persoane prin poartă cu un singur card duce la anularea acestuia și/sau confiscarea lui.

CARDURILE CU PREȚ REDUS

Vor beneficia de reducere elevii si studenti in baza carnetului de elev/legitimatie student, vizate pentru anul in curs.

Folosirea unui card cu preț redus sau gratuit de către o persoană care nu are dreptul la reducere, duce la anularea acestuia și/sau confiscarea lui.

Pentru skipass-urile de tip KeyCard (din plastic, reutilizabile) se va percepe o garanție în valoare de 10,00 Ron. Această garanție se returnează la predarea skipass-ului nedeteriorat.

Pentru skipass-urile de unică folosință (din carton) nu se percepe garanție.

Următoarele reduceri pot fi aplicate:

 • Reducere de grup: grupurile organizate, începând de la 10 persoane, primesc o reducere, conform listei de prețuri afișate în baza solicitării prealabile si obținerii a tichetului special, emis de catre administratorul instalației de transport.
 • Copiii până la 5 ani (conform anului de naștere) beneficiază de gratuitate cu condiția sa fie insoțiți de un adult platitor de bilet .
 • Copiii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani (conform anului de naștere) beneficiază de reducere conform listei de prețuri.
 • Studenții beneficiază de reducere conform listei de prețuri, în baza prezentării carnetului de student vizat cu anul școlar în curs.
 • Pensionarii beneficiază de reducere conform listei de prețuri, în baza prezentării ultimului cupon de pensii.
 • Persoanele cu dizabilitati, beneficiaza de gratuitate in baza legitimatiei si a tichetului special, emis de catre administratorul partiei. Însoțitorii persoanelor cu dizabilități nu au gratuitate.
 • La solicitarea unităților de învățământ sau a autorităților locale, cu ocazia diferitelor evenimente locale, se pot acorda reduceri speciale emise de catre administratorul instalației de transport.

TIPURI DE SKIPASS

Skipass-urile de zi

Skipass-urile de zi sunt valabile doar în ziua emiterii lor.

Skipass-urile de puncte

Skipass-urile de puncte sunt valabile, în sezonul emiterii lor, până la epuizarea  punctelor.

Punctele sunt valabile 30 zile. Contravaloarea punctelor neutilizate nu se returneaza.

O urcare valorează 2 puncte pentru telescaun.

Deținătorul instalației  nu răspunde, nu poate fi tras la răspundere și nu este obligat să restituie valoarea skipass-urilor în situația unor evenimente imprevizibile, cum ar fi vânt puternic, lipsa zăpezii, defecte imprevizibile ale instalației sau orice alt eveniment rezultat din cauza condițiilor meteo, care au ca efect închiderea parțială sau totală a pârtiilor și/sau a instalațiilor de transport.

Din motive de siguranță este interzis accesul pe pârtii în afara orelor de lucru. După ora închiderii se va face o coborâre de control de către angajații pârtiei.

Toate persoanele, care apelează la serviciile descrise, schiază pe propria răspundere. Fiecare trebuie să se comporte în așa fel încât să nu pună în pericol propria sănătate și viață precum și sănătatea și viața celorlalți utilizatori, precum și să nu avarieze sau să distrugă obiecte, instalații, echipamente.

Clientul are obligația de a-și adapta stilul de schiat la nivelul de cunoștință, teren, condițiile meteo, vizibilitate și calitatea zăpezii. De asemenea, fiecare client are obligația de a respecta semnele de avertizare, panourile, însemne și instrucțiunile angajaților Telescaunului.

La utilizarea instalațiilor pe timp de vară se vor respecta urmatoarele reguli:

Pentru coborâre se vor folosi doar traseele special amenajate;

Este interzisă utilizarea focului deschis in padure;

Fumatul este permis doar in spatiile special amenajate.

Prin achiziția unui skipass sunteți de acord, ați înțeles și veți respecta condițiile generale de vânzare și utilizare a skipass-urilor.

DISPOZIȚII FINALE

Ne rezervăm dreptul de a exclude, fără rambursarea sumelor achitate, a oricărei persoane care nu respectă prezentul Regulament Intern, care se află în stare de ebrietate sau al cărei comportament pune în pericol viața sau integritatea celorlalți schiori sau a persoanelor care se află în incinta domeniului schiabil.

Toate persoanele care intră în incinta domeniului, indiferent de statutul lor (schior, monitor de schi, utilizator al pârtiilor de sanie, vizitator, etc), au obligația să se legitimeze în fața organelor abilitate, în cazul în care au fost martorii unui accident, au provocat ei înșiși un accident sau nu au respectat prevederile prezentului Regulament Intern.

 .

SOLICITANTUL   DE   BILETE  DE   CALATORIE   ARE   OBLIGATIA   DE   A   VERIFICA  DACĂ

INSTALATIILE FUNCTIONEAZĂ ÎNAINTE DE ACHIZITIONAREA SKIPASS-ULUI.

Operatorul are obligatia de a informa functionabilitatea instalațiilor.

Despre starea partiei si programul  zilnic de operare:

Acesta va fi afișat în  mod corespunzator, atât la sediul caseriei, precum  și în zona stațiilor de îmbarcare și debarcare al instalațiilor de transport pe cablu. Orice modificare va fi afișată în timp util.

NOTIFICARE: Dupa inchiderea programului de funcționare exista riscul de pericole datorate deteriorării pârtiilor, lucrărilor de intreținere a pârtei, dispozitivelor de producere a zăpezii artificiale, etc. În această perioadă  practicarea sporturilor de iarnă se va face pe propria   răspundere.

        FOLOSIREA SKIPASS-URILOR IN MOD FRAUDULOS:

         Verificarea  periodică de către reprezentanții administrației instalatilei are ca scop prevenirea folosirii frauduloase a skipass-urilor.

         FOLOSIREA PORTILOR DE ACCES CU REGIM SPECIAL:

         Operatorul poate amenaja accesul  utilizatorilor la porților  de  acces, astfel incat imbarcarea sa se faca in cele mai bune conditii de siguranta.

           Operatorul poate amenaja porti cu regim special pentru accesul prioritar la imbarcare  al salvatorilor, fortelor de ordine, monitorilor autorizati/atestati inclusiv ale clientilor acestora si a grupurilor organizate de elevi, in vederea cresterii conditiilor de siguranta si a reducerii timpilor de asteptare.

Cap. 5 NOTE SPECIALE

                     Programul de functionare este stabilit de către administratia părtiei si va fi afisat la casierie si mediatizat prin toate mijloacele de informare.

Programul poate fi modificat ln functie de:

–  starea partiei;

 • conditii meteo nefavorabile;
 • evenimente tehnice (lntreruperi 1n alimentarea  cu energie elect,·ica,  etc).

               Tarifele de  acces la telescaun  pentru  fiecare sezon se stabilesc  prin  hotarari  ale  Consiliului Local Slanic Moldova.

            SERVICIUL SALVAMONT SI JANDARMERIA  MONTANA: 

            Membrii  echipei  Salvmnont  si  a Jandarmeriei Montane pot avea acces  in  conditiile  de  oprire  a  unor  facilitati  sau  parti  in  scopul  de a interveni  in cazul  producerii  unor accidente  sau  prevenire a  unor dezastre.

            OBIECTE PIERDUTE: lnformatii despre obiectele pierdute se gasesc la statile fiecarei instalatii de transport pe cablu.

            PARCAREA MIJLOACELOR DE  TRANSPORT: Aceasta se va face doar  in locuri  special amenajate si marcate  de  către administratia  domeniului.

Cap. 6   DOCUMENTELE AFERENTE ADMIINISTRARII PARTIEI

Potrivit prevederilor Anexei I, capitolul I din Ordinul ministrului turismului nr.49:/2001 privind aprobarea normelor privind omologarea, amenajarea, intretinerea si exploatarea pariilor si traseelor de schi pentru agrement, omologarea partiilor ai a traseelor de schi pentru agrement, omologarea partiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul Turismului pe baza constatărilor facute la fata locului de o comisie constituita din reprentanti ai Ministerului Turismului-Directia generală de autorizare si control  ai consiliilor judetenee. Comisia isi desfasoară activitatea cu consultarea reprezentantilor asociatilor profesionale de profil si a consiliului local in a carui rază teritorială se află partia sau traseul de schi supus omologarii.  Partia de Schi Nemira din Slanic Modova a fast omologată.

Pentru intretinerea partilor de schi pentru agrement se vor efectua, in mod obligatoriu, următoarele lucrari:

 • indepartarea obstacolelor   naturale   sau   artificiale  apărute   pe   părtie    si   semnalizarea  acelora  care   nu   pot fi inlăturate;
 • bătătorirea mecanica a zapezii după fiecare ninsoare si  inlăturarea denivelarilor aparute  pe parcursul utilizarii partiiei;
 • asigurarea zăpezii in sectoarele partiei care pot constitui surse de pericol pentru schiori pasaje inguste, locul de schimbare a directiei, locul de incrucisare cu alta parte etc.
 • : Administrarea, exploatarea si intretinerea obiectivului PARTIE NEMIRA, are urrnătoarele atributii. dar fara a se limita la acestea:
 • lucrari de reparatii  si  de intretinere a vehiculelor;
 • gestionarea stocurilor de materiale, piese de schimb si consumabile;
 • controlul stabilitată  terenului  si  identificarea vicălor;
 • repararea vicălor;
 • stocarea masinilor;
 • intretinerea telescaunului potrivit presciptiei tehnice PT – R 9 – 2003 – Cerinte tehnice privind  utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane – Telescaune;
 • fabricarea zapezii artificiale;
 • intretinerea echipamentelor fixe (pompe ihidranti);
 • controlul zilnic al starii masinilor conform cartilor tehnice si a prescriptiilo;
 • asigurarea intretinerii utilajelor;
 • realizarea interventiilor si reparatiilor curente;
 • pregatirea partiilor cu ma inile de amenajat partia la sfarsitul zilei de schi;
 • controlul conditiilor de fabricare a zapezii;
 • porirea productiei  de zăpada printr-o  procedura specifică;
 • controlul calitatii si ajustarea zapezii (scurgerea apei, directia tunurilor de zăpadă,e:c.):
 • organizarea activita de salvare si recuperare conform prevederilor legale;
 • transportare azapezii;
 • adăugarea de zăpada in zonele detectate;
 • asezarea zapezii in functie de starea acesteia cu freza (faramitarea zapezii) sau cu: borrna;
 • batatorirea partiei dupa evaluarea prealabila.

      Lucrarile de intretinere curenta a părtiei de schi pentru agrement se vor executa in  afara  programului  de  functionare a acestora, care va fi aceeasi cu cel al instalatiei aferente de transport pe cablu.

      In cazul in care masinile de batatorit zapada vor fi utilizate in timpul programului de functionare a instalatiilor de transport pe cablu, se vor lua, dupa caz, urmatoarele masuri  de  protectie  pe tronsoanele inguste ale  partiei  de schi  pentru  agrement  si pe cele lipsite de vizibilitate: Se  va inchide temporar  partia de schi pentru agrement  sau tronsonul  respectiv;

            In timpul  utilizarii masinilor de batatorit zapada, se va actiona semnalul luminos si acustic intermitent.

 • Controlul zilnic al partiei de schi pentru agrement se va efectua inainte si dupa inchiderea acesteia si va urmari starea in care se afla balizele si indicatoarele de semnalizare, obstacolele noi aparute, deteriorarile lucrarilor de amenajare a partiei de schi si ale sistemelor de protectie, existenta pe părtie a unor persoane ratacite sau care necesita acordarea de ajutor.
 • In perioadele de extrasezon se vor verifica: mentinerea  integrală  a stratului  vegetal,  starea  lucrarilor  de  amenajare, in special a celor de regularizare a scurgerii de corectare a torentilor  de la suprafata partieri si a traseelor de schi  pentru  agrement, si se vor reface  lucrarile deteriorate.

Cap. 7 ASIGURAREA SERVICIULUI SALVAMONT PE PARTJIA  DE SCHI

Operatorul va asigura activitatea de salvare prin incheierea unui acord/contract cu servicii specializatre de  Salvamont , autorizate.

 Biroului de coordonare al serviciului de salvare, va elabora ,,Procedura tehnica de salvare pe Partia de schi Nemira  din Slanic Moldova, judetul Bacău” si ,,Procedura tehnica de salvare de pe instalatia de transport tip telescaun aferent Partiei de  schi Nemira din Slanic Moldova, judetul Bacau”.  Salvatorii montani aflati in serviciu pe partia de schi vor actiona cu respectarea acestor proceduri;

 • Salvatorii montani folosesc pentru interventii snowmobil cu targa din dotare si toate echipamentele de transport/salvare/comunicatii care se impun la fiecare caz;
 • Salvatorii montani care intervin pe partie in caz de accident si cei aflati in patrula, au  prioritate  la folosirea instalatiei  de transport  tip telescaun;
 • Salvatorii montani vor efectua inspectia zonei schiabile a părtiei de schi inainte de inceperea programului si după terminarea programului de schi si vor informa administratorul partiei cu privire la eventualele nenereguli găsite care pot pune in pericol integritatea schiorilor (sisteme de siguranta avariate, plase de protectie deteriorate/lipsa, zone cu pietre sau gheata, vănt puternic, ceata densa etc); Administratorul părtiei va lua masuri imediate de remediere a cestor nereguli, iar daca situatia o impune va inchide temporar pana la remedierea acestor situatii;
 • Salvatorii montani aflati in patrulare si care observa schiori care prin felul in care  schiază  pun  in  pericol  integritatea celorlalti schiori (viteza mare, făra control, coborare directa, etc.) sau persoane aflate pe zona schiabila  in stare  de ebrietate sau  făra echipament  de schi/snowboard, sau cu  sănii,  pungi, etc. vor informa addministratorul  care impreuna cu Jarmeria Montana, Politia, etc., vor atentiona, sau (dupa caz) vor evacua aceste persoane de pe zona schiabila.

Cap. 8   REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT

 • Administra\ia domeniului schiabil “Părtia de schi Nemira” Slănic Moldova isi rezerva clreplul de a interzic:e accesul pentru persoane individuale sau grupuri a căror comportament sau atitudine incalca regulile de conduita civilizată sau securitatea  practicării  sporturilor de iarnă.
 • Totodată, administratia interzice accesul pe instalatiile de transport pe cablu sau pe părtia de schi a persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a drogurilor sau a persoanelor cu o conduita   Administratia nu isi asuma responsabilitatea actiunilor acestora.
 • Administratia paitiei de schi isi rezervă dreptul de a solicita Jandarmeriei Montane sa avertizeze si sa evacueze persoanele (schiorii) a căror comportament sau atitudine incalcă regulile de conduită sau securitatea practicarii sporturilor de iarnă, fara a returna contravaloarea cartelei de acces.

                     In cazul in care administratia domeniului schiabil constată ca au fost aduse deterioarări  instalatiilor de cablu,  masinilor de batut zapada, instalatiei de producere a zăpezii  artificiale sau locatiei  apres-schiului, persoanele vinovare sau insotitorii acestora sunt  pasibili  de  plata deteriorărilor. Administratia  domeniului  schiabil  are dreptul  de a incepe  o procedură  penala de  urmărire a vinovatilor  de deteriorare a proprietatii.

                     In zona domeniului schiabil Partia de Schi Nemira, schiorii si snowboarderii  trebuie să se comporte responsabil, atat cu ei cat si cu ceilati, astfel incat să nu isi puna viata lor in pericol, ori a celorlalti sau sa produca pagube instalatiilor existente.

                     Schiorii si snowboarderii sunt obligati să ia  in  considerare  instructiunile  administratorului  domeniului schiabil, echipei de operare a  instalatiilor de transport  pe cablu, a  operatorilor  masinilor  de  batut  zăpada  si a echipei  de intretinere si operare a instalatiei de producere a zapezii artificiale si de asemenea trebuie sa ia in considerare instructiunile si toate notificarile si avertizarile panourilor de pe partiile de schi, de pe peroanele si zonele de asteptare a instalatiilot de transport pe cablu, a reglementarilor legale in vigoare, precum si a indicatiilor echipei Salvamont, Jandarmeriei si paza a domeniului schiabil.

               ESTE   INTERZISA practicarea schiului si a snowboard-ului in contradictie cu prezentele reglementari, regulilor de securitate si a indicatiilor primite. Incalcarea acestora poate fi penalizata cu CONFISCAREA  imediata a skipass-ului fara returnarea banilor. Conducerea administratiei  domeniului  schiabil  este autorizata să confiste schipass-ul.

               ESTE INTERZISA  folosirea  partiilor de schi  inchise,  marcate  cu semnul  „PARTIE INCHISA”  sau schiatul in afara  partiilor de schi  prestabilite si amenajate.  In acest ultim  caz,  aceasta se realizeaza  pe propria răspundere.

               ESTE ABSOLUT INTERZISA  traversarea gardurilor de protectie cu schiuri, placi de snowboard sau fara acestea, deoarece gardurile protejeaza zonele de schi in vederea asigurarii securitatii si sigurantei schiorilor.

            Este  de asemenea interzis schiatul sau folosirea placăii de snowboard in padure, in afara partiilor marcate si stabilite.

            Plimbarea cainilor  nu este permisa  pe partiile de schi.

             Decolarea sau aterizarea parapantelor sau kite-urilor nu este permisa pe partiile de schi. Fac exceptie de la aceasta regula cazurile in care acestea se  realizeaza in mod organizat sau cu acordul administratiei domeniului schiabil.

             Folosirea snowmobile-lor  pe partiile de schi ESTE STRICT INTERZISA,  cu exceptia  cazurilor  in  care acestea sunt folosite de personalul autorizat si pregatit al adminstratiei domeniului schiabil si a interventiei echipei Salvamont.

Cap. 9 ACTIVITATEA MONITORILOR DE SCHI/SNOWBOARD SI A SCOLILOR DE SCHI

        Reguli  generale:

            Pentru siguranta schiorilor si a celor care vor sa ia lectii de initiere si perfectionare de schi/snowboard, pot  desfasura activitati de initiere/perfectionare de schi/snowboard pe partia de schi doar  monitori de schi/snowboard, calificati, care isi desfasoara activitatea legal si care in prealabil au depus la administratorul partiei o cerere cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare impreuna cu  actul ce identitate  (copie), -certificatul  de competente  profesionale  monitor de schi, snowboard  si  sporturi de alunecare pe zapada sau antrenor de schi (copie), documentul care dovedeste forma legala de functionre, (SRL, PFA, Asociatie etc.) (copie), au achitat taxele necesare si au obtinut autorizație pentru desfasurarea activitatii solicitate.

     Administratorul partiei va afisa la loc vizibil lista cu numele monitorilor de schi si numerele de telefon la care pot fi contactati;

     Monitoră de schi/snowboard vor purta obligatoriu pe partie echipament inscriptionat pentru a fi usor de identiftcat;

     Monitorul de schi raspunde de siguranta elevilor, atat pe partia de schi, cat si pe instalatia de transport si raspunde conform legii in cazul in care se dovedeste ca eventualele accidente s-au produs din cauza lui.

     Monitorii  de schi/snowboard vor avea  un comportament si un  limbaj decent , profesionist, in  relatia  cu  turistii si  personalul  care deserveste  partia de schi;

                  Persoanele care efectueaza activitatea monitorilor de schi/snowboard si  sunt  remunerati  pentru  aceasta,  pe partia de  schi,  ilegal, fara sa detina calificarea  necesara   si  fara sa fi  informat,  in prealabi,  administratorul  partiei, vor fi identificate si evacuate de pe partie de catre organele abilitate (Jandarmeria montana, politie etc),  cu  aplicarea masurilor  legale care se  impun  in astfel  de cazuri;

                 Pentru siguranta schiorilor incepatori, administratorul partiei poate delimita o zona de pe suprafata schiabilă care se preteaza pentru initiere in schi, dacă exista o solicitare in acesst sens.

Cap. 10 PARTICIPARE PAZA OBIECTIV

Activitatea echipei de paza se desfasoara in baza PLANULUI DE PAZA  A OBIECTIVULUI in baza Legii nr.333/2003. Paza va fi realizata, prin grija detinatorului, cu sisteme video si de alarmare automat, si cu personal propriu al UAT Slanic Moldova.

Cap. 11  PARTICIPARE  JANDARMERIE MONTANA

                     Structurile montane ale Jandarmeriei Romane isi desfasoara activitatea in cadrul domeniului schiabil „Partia de schi Nemira” in baza atributiilor specifice, conform legii, respectiv misiunii de mentinere a ordinii publice, pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor in statiunile montane

                              

 

 

 

English EN Romanian RO