Skip to content

REGULAMENTE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PÂRTIEI DE SCHI ,,NEMIRA” DIN SLĂNIC-MOLDOVA *

SCOP
Scopul acestui regulament este să furnizeze informațiile necesare în vederea realizării scopurilor comune, atât pentru administrator, cât și pentru schiori, în exploatarea și utilizarea pârtiei de schi pentru agrement în condiții de siguranță.

Cap. 1 REGULAMENT SCHIORI, SNOWBORD-ERI, TURIȘTI, CĂLĂTORI
Pentru că siguranța pe pârtia de schi ține foarte mult și de comportamentul schiorilor pe pârtie, în anul 2002 Federația Română de Schi a realizat un set de reguli (decalog) ce trebuie respectat de schiori și de snowboard-eri:

1.1 Reguli de conduită pentru schiori

Schiorii amatori și de performanță, precum și utilizatorii de snowboard sunt obligați să respecte următoarele reguli de conduită stabilite de Federația Internațională de Schi:
1. să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior sau să îi cauzeze acestuia un prejudiciu;
2. să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie;
3. să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflați în aval;
4. să depășească schiorul aflat în aval, fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui care urmează să fie depășit;
5. să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât el, cât și alți schiori sunt în afara oricărui pericol, cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta;
6. să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil;
7. să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos;
8. să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement;
9. să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior și să acorde sprijin la transportarea acestuia;
10. să își decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuți accidentul.

1.2 Reguli de conduită pentru turiști

Persoanele care utilizează pârtiile și traseele de schi pentru agrement, în alt scop decât schiatul, sunt obligate să respecte următoarele reguli:
1. să nu coboare pe pârtiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori dispozitive improvizate;
2. să nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile și balizele de marcare;
3. să nu circule pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul;
4. să nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;
5. să nu depoziteze materiale de orice natură sau deșeuri pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement;
6. să nu utilizeze pentru pășunat pârtiile și traseele de schi pentru agrement omologate;
7. să nu lipească materiale publicitare pe suporturile sau pe placuțele indicatoarelor de semnalizare.

1.3 Regulile de conduită ale călătorilor pe telescaun

Este interzis:
1. accesul persoanelor cu probleme de sănătate (rău de înălțime);
2. accesul persoanelor în stare de ebrietate;
3. accesul prin alte locuri decât cele special amenajate pentru îmbarcare;
4. a se arunca obiecte pe timpul călătoriei;
5. fumatul pe timpul călătoriei;
6. ridicarea barei de protecție pe timpul călătoriei;
7. a se balansa scaunul pe timpul călătoriei.

Obligațiile călătorilor:
1. să respecte toate indicațiile primite de la personalul de exploatare;
2. să păstreze integritatea scaunului;
3. să păstreze intimitatea și plăcerea plimbării pentru persoanele care, temporar, le sunt partenere de călătorie;
4. să respecte zona de protecție și securitate a stațiilor de îmbarcare;
5. să închidă bara de protecție imediat după îmbarcare;
6. să ridice vârfurile schiurilor la urcare și coborâre din telescaun.

ÎN ATENȚIA TURIȘTILOR (PERSOANELOR FĂRĂ SCHIURI) CARE VOR SĂ UTILIZEZE TELESCAUNUL:

1. Este interzisă îmbarcarea copiilor între 0-5 ani!
2. Accesul copiilor între 5-12 ani la instalația de telescaun este permisă numai cu însoțitor!
3. Echipați-vă corespunzător condițiilor de iarnă!
4. Respectați ”regulile de conduită ale călătorilor” (afișate la baza pârtiei) pe durata transportului cu telescaunul!
5. Respectați indicațiile personalului tehnic!
6. ATENȚIE! Din cauza suprasarcinei telescaunului este obligatorie debarcarea la stația superioară. Se evită astfel riscul blocării instalației.
7. Îmbarcarea în stația superioară se va face astfel: 3 scaune libere \ 1 scaun ocupat .
8. Este interzisă coborârea pietonală pe domeniul schiabil!

NERESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR VA FI SANCȚIONATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI HOTĂRÂRILE APLICABILE ÎN VIGOARE!
Administrația pârtiei de schi recomandă purtarea căștii de protecție și a echipamentului adecvat pentru praticarea sporturilor de iarnă.
Administrația pârtiei va afișa la loc vizibil toate regulile mai sus menționate.

Cap. 2 OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE PRINCIPALE ALE PERSONALULUI CARE DESERVEȘTE INSTALAȚIILE DE TRANSPORT PE CABLU

Întreținerea și revizia instalațiilor de transport pe cablu din cadrul domeniului schiabil se poate face de unități sau societăți autorizate de IT-ISCIR, care trebuie să-și respecte obligațiile și răspunderile prevăzute în Prescripțiile Tehnice – Colectia ISCIR – aplicabile, legislația ISCIR și alte acte normative în vigoare. Personalul are următoarea componență și atribuțiuni:

2.1 Responsabil – RSVTI are următoarele sarcini:
– să posede cunoștinte teoretice și practice în domeniul instalațiilor de transport pe cablu;
– să urmarească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalațiile respective nu pot funcționa;
– să urmarească pregătirea instalațiilor pentru verificările tehnice oficiale și să participe activ la efectuarea lor;
– să supravegheze prin sondaj ca instalațiile de transport pe cablu să fie folosite în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice – Colecția ISCIR – aplicabile, regulamentul de exploatare, legislatia ISCIR;
– să urmarească realizarea în termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică, să examineze în mod regulat, cel puțin o dată pe lună registrul de evidență al funcționării instalațiilor de transport pe cablu și să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
– să urmarească afișarea în locurile stabilite a Regulamentului de exploatare;
– să interzică manevrarea instalațiilor de transport pe cablu de către persoane neautorizate;
– să urmarească lunar efectuarea periodică a instructajelor profesionale și de protecția muncii cu personalul de exploatare, deservire, întreținere și revizii; să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolisti și să participe în comisia de reexaminare;
– să urmarească efectuarea verificărilor periodice ale instalațiilor de transport pe cablu de protecție împotriva tensiunilor de atingere și consemnarea rezultatelor acestora;
– să colaboreze la întocmirea planului de întreținere, revizii și reparații și să urmarească îndeplinirea lui în termenele prevăzute;
– să urmarească ca întreținerile și reviziile instalațiilor de transport pe cablu să fie executate numai de agenți economici autorizați de IT-ISCIR; să urmarească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor; să urmarească prin sondaj modul în care se asigură exploatarea instalațiilor de transport pe cablu de către personalul instalației privind exploatarea și întreținerea acesteia, coordonate de șeful instalației;
– să țină evidența mecanicilor troliști (nu este admisă angajarea mecanicilor trolisti fără avizul RSVTI);
– verifică lunar înscrierile în registrele de evidență de personal al instalației privind exploatarea, întreținerea și reviziile instalațiilor de transport pe cablu, putând dispune măsuri de sancționare;
– urmarește realizarea controalelor nedistructive prevazute în analiza de securitate;
– avizează Programul anual de Întreținere și revizii a instalațiilor de transport pe cablu cu participarea beneficiarului / reprezentantului firmei care administrează instalația și Întreținătorul autorizat IT-ISCIR;
– RSVTI-ul autorizat ISCIR trecut în registrul de evidență la IT-ISCIR poate fi “înlocuit” transportului pe cablu a persoanelor și acceptate de către IT-ISCIR;
– să țină evidența instalațiilor într-un registru de evidențe nominalizat în prescripția Tehnica – ISCIR aplicabilă;
– să interzică manevrarea instalațiilor de transport pe cablu de către persoane neautorizate;
– să urmarească efectuarea verificărilor periodice de persoane sau societăți desemnate și în special pentru componentele de securitate;
– să interzică realizarea reparațiilor controlabile fără proiect de reparații avizat de către IT-ISCIR sau delegat IT-ISCIR prin RADTP – IR, iar realizarea acestora să se facă de către societăți autorizate de IT-ISCIR pentru reparații cu responsabili RTS si RSL;
– la apariția noilor reglementări la legislația ISCIR sau prescripția Tehnică -ISCIR, împreună cu șeful instalației va face completările / actualizările la prezentul regulament de exploatare.
2.2 Șeful instalației:
– trebuie să fie: inginer, subinginer, maistru în domeniul tehnic (mecanic, electric, electromecanic, TCM) sau alte meserii înrudite
• este numit prin Decizie tipizată dată de unitatea care exploatează instalația sau instalațiile din dotare și confirmat în scris de IT-ISCIR, pe baza cunoștințelor privind:
– prescripțiile tehnice – Colecția ISCIR – aplicabile;
– instalațiile pe care le va supraveghea și coordona;
– regulamentul de exploatare a instalațiilor;
OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE PRINCIPALE:
• supraveghează instalațiile de transport pe cablu și urmarește ca funcționarea și exploatarea acesteia să se facă în condiții de siguranță în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice – Colectia ISCIR – aplicabile și cu regulamentul de exploatare;
• în cazul apariției unor defecțiuni care periclitează securitatea în exploatare a instalațiilor de transport pe cablu, trebuie să ia imediat măsuri de oprire și să informeze, în scris, conducerea unității deținătoare;
• controlează funcționarea instalației și ia măsuri de înlăturare a defecțiunilor;
• este subordonat persoanei desemnate de conducerea unității trecute în decizie și controlat de RSVTI;
• repartizează sarcinile personalului de exploatare și deservire și controlează modul de executare a acestora;
• răspunde de buna întreținere a instalației;
• planifică și urmarește efectuarea la termen a reviziilor și reparațiilor realizate de unități specializate, conduce efectiv aceste operații (care se execută cu personalul propriu) și răspunde de calitatea acestora;
• răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale, participă efectiv la aceste verificări și ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor date;
• urmarește îndeplinirea prevederilor de protecția muncii, de pază contra incendiilor și ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din subordine;
• organizează ședințe lunare de instructaj cu personalul de exploatare și de deservire a instalației și verifică la locul de muncă dacă acesta și-a însușit și aplicat corect instructajul respectiv;
• propune sancțiuni conducerii firmei care exploatează instalația pentru personalul din subordine care fac abateri pe linie de serviciu și la aplicarea prevederilor legale în vigoare;
• colaborează cu RSVTI pentru buna funcționare a instalațiilor de transport pe cablu în condiții de siguranță și alte pirobleme tehnice;
• anunță imediat apariția oricăror defecte și accidente conducerii instalației, RSVTI și în mod special la IT-ISCIR;
• urmarește ca reparațiile controlabile să se facă pe baza de Proiect avizat de ISCIR sau delegat de IT—ISCIR și executate de societăți autorizate de IT-ISCIR cu RSL și RTS autorizat;
• colaborează pe linie de întreținere și revizie cu RSL atestat ISCIR trecut în autorizația ISCIR cu care colaborează;
• urmarește ținerea evidențelor la zi în registrele de evidență;
• pentru funcționarea instalațiilor de transport pe cablu în condiții de siguranță poate dispune și măsuri proprii ce se transmit RSVTI-ului care dispune măsurile necesare sau cere sprijin organismelor de drept;
• odată cu apariția noilor reglementări legislative pe linie ISCIR sau Prescripții tehnice – ISCIR, împreună cu RSVTI întocmește “Completări la Regulamentul de exploatare” cu noile precizări suplimentare pe capitole și care le supune spre aprobare conducerii beneficiarului / exploatatorului;
• solicită conducerii exploatatorului/beneficiar asigurarea pieselor dc schimb: scule și dispozitive de lucru; echipamentul de lucru și protecție inclusiv pentru lucrul la înălțime, condiții optime de lucru;
• ia măsuri proprii împreună cu subalternii pentru o funcționare în siguranță a instalațiilor de transport pe cablu.
2.3 Mecanicii troliști trebuie să posede autorizații ISCIR și au următoarele obligații și răspunderi:
– mecanicii trolisti se examinează anual de către o comisie internă a S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău, iar din 4 în 4 ani participă la cursuri organízate de agenți economici formatori autorizați;
– execută personal manevrarea grupului de antrenare și comandă al instalației; prezența sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul cât instalația de transport pe cablu este în funcțiune;
– deservesc ambele stații de comandă plus un mecanic trolist de rezervă;
– respectă prevederile din Prescripțiile Tehnice – Colecția ISCIR – aplicabile și ale regulamentului de exploatare cu privire la antrenarea, frânarea și comanda instalațiilor de transport pe cablu, atât cu grupul principal de antrenare, cât și cu grupul de rezervă;
– răspunde de aplicarea și respectarea normelor de protecție a muncii și măsurilor de pază contra incendiilor la postul de comandă și în sala mașinilor;
– controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb, precum și componentele de securitate, subsistemele și dispozitivele de siguranță și semnalizare din stația de antrenare și ia măsurile necesare pentru buna funcționare;
– în cazul în care constată defecte în funcționarea instalațiilor de transport pe cablu ia imediat măsuri de oprire;
– nu pot părăsi cabina de comandă fără aprobare de înlocuitor,
– nu au permisiunea să umble la instalațiile electrice de forță, comandă, la componentele de securitate și electronice;
– au obligația de a participa la reviziile referitoare la partea mecanică și hidraulică de la stația de acționare și întoarcere, zilnic, săptămânal și lunar;
– execută personal manevrele instalațiilor de transport pe cablu din cabina de comandă de la ambele stații, urmărind permanent monitoarele;
– la stația de acționare au dreptul de a porni grupul de acționare de rezervă, inclusiv cuplarea în vederea funcționării în regim de avarie;
– la apariția avariilor sau a accidentelor opresc instalația, anuntând șeful instalației cu care iau măsurile necesare în vederea evacuării pasagerilor de pe traseu și solicită intervenția echipelor Salvamont sau a celor desemnate pentru salvare și a echipajelor SMURD la 112;
– este interzisă executarea de revizii și întreținere în timpul funcționării instalației;
– colaborează cu revizorii de linie prin radiotelefon la efectuarea întreținerii și reviziei liniei, pentru a evita producerea de accidente;
– este obligatorie cunoașterea principiilor de funcționare a instalației;
– este subordonat șefului de instalație;
– completează zilnic Registrul de evidență a exploatării instalației;
– răspunde de buna funcționare a instalațiilor de transport pe cablu;
– este interzisă purtarea de discuții cu persoane străine instalației și nu permite accesul acestora în cabinele de comandă;
– anual vor fi examinați medical pentru a obține fișa de aptitudini, plus examinarea psihologică din 3 în 3 ani până la împlinirea vârstei de 60 de ani și după împlinirea acesteia anual;
– este obligatorie purtarea echipamentului de lucru și protecție;
– să aibă o conduită civilizată față de pasageri și o colaborare perfectă cu colegii de serviciu;
– folosirea de scule și dispozitive de lucru în stare bună;
– mecanicii trolisti vor fi instruiți anual de către comisii de examinare stabilite de deținător, din care va face parte obligatoriu RSVTI în conformitate cu Prescripțiile Tehnice – Colectia ISCIR aplicabile. Rezultatul va fi înscris în autorizație. Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au obținut calificativul ’’Admis” nu-și mai pot continua activitatea;
– respectarea spațiilor de siguranță pentru evitarea accidentelor;
– este subordonat direct șefului instalației;
– colaborează cu: lăcătuș revizie, electrician revizie și agenții de peron.
2.4 Revizorul de linie are următoarele obligații și răspunderi :
• să cunoască fluxul tehnologic al instalațiilor de transport pe cablu;
• să folosească echipamentul de protecție pentru lucrul la înălțime și la restul lucrărilor;
• anual să își efectueaze vizitele medicale pentru fișa de aptitudini în care să se mentioneze “apt pentru lucrul la înălțime”;
• pentru evitarea producerii de accidente, lucrările se vor executa din scaunul de revizie sau de pe platformele de lucru de pe piloni, prin folosirea echipamentului de lucru adecvat;
• să colaboreze prin radiotelefon cu mecanicii troliști;
• reviziile ce trebuie să se realizeze sunt: zilnic, săptămânal și lunar pe linie și în stații împreună cu mecanicii troliști;
• este interzisă întreținerea și revizia în timpul funcționării instalațiilor de transport pe cablu; este interzisă părăsirea locului de muncă fără aprobare;
• ține evidența zilnică a lucrărilor executate în Registrele de evidență;
• este subordonat șefului instalației;
• să cunoască fluxul tehnologie, sarcinile trecute în Prescripția Tehnică- ISCIR;
• la revizii se vor folosi piese de schimb de bună calitate, scule și dispozitive de lucru în stare bună;
• executarea lucrarilor de bună calitate, fără a face lucrări de reparații la partea controlabilă de reprezentanții ISCIR;
• părasirea locului de munca este interzisă;
• lucrul în scaunul de revizie trebuie să fie efectuat în mod obligatoriu în prezența a 2 persoane;
• colaborarea în executarea sarcinilor de serviciu trebuie să se realizeze și cu electricianul de revizie și agenții de peron;
• în perioada de iarnă se ocupă de înlăturarea chiciurii de pe linie în colaborare cu mecanicul trolist și are obligația purtării echipamentului de protecție adecvat perioadei de iarnă;
• prin reinstruire pot fi folosiți și ca agenți de peron;
• au obligativitatea luării de măsuri în vederea evitării producerii de avarii sau accidente de muncă.
2.5 Agentii de peron au urmatoarele obligații și răspunderi:
• este necesară prezența a câte două persoane la fiecare stație a instalațiilor;
• trebuie să poarte echipamentul de lucru și proiecte;
• părăsirea locului de muncă fără aprobare este interzisă;
• ajută la îmbarcarea și debarcarea în și din instalațiile de transport pe cablu în special copii sub 10 ani și persoanele cu handicap;
• îmbarcarea trebuie să se facă numai până la limita de securitate admisă;
• să respecte programul de lucru, iar părăsirea locului de muncă fără aprobare este interzisă;
• menține ordinea la îmbarcare – debarcare;
• are dreptul să refuze pasageri care au bagaje voluminoase, sunt în stare de ebrietate, copii sub 12 ani care nu sunt însoțiți, persoane care au diverse obiecte tăioase, inflamabile, explozive etc;
• la îmbarcare și debarcare are buton de blocaj pe care-l apasă în caz de avarii, accidente, îmbarcare sau debarcare odată sau necorespunzătoare sau dacă sunt evenimente pe traseu sau în condiții de vizibilitate redusă;
• este subordonat șefului instalației căruia îi comunică toate evenimentele privind avariile, accidentele sau indisciplina pasagerilor,
• colaborează cu mecanicul trolist, revizorul de linie și electricianul de revizie;
• comunică prin mijloace de comunicații, cu mecanicul trolist și cunoaște codul de semnalizare;
• să participe la instruirile lunare pe linie ISCIR, Securitate a Muncii și P.S.I.;
• să cunoască prescripția tehnică ISCIR aplicabil și regulamentul de exploatare;
• să aibă atitudine civilizată față de public.
2.6 Electricianul de revizie are urmatoarele obligații și îndatoriri:
• este necesară o persoană cu calificare în domeniu;
• trebuie să aibă calificarea corespunzătoare, în special ca automatist sau electronist;
• răspunde de partea electrică, electronică și componente de securitate a instalațiilor de transport pe cablu;
• participă la reviziile: zilnice/săptămânale, lunare, anuale;
• să cunoască principiul de funcționare a instalațiilor de transport pe cablu și schemele electrice;
• să aibă cunoștințe în domeniul electronic și automatizări;
• răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice de forță, de iluminatul nocturn, blocaj, semnalizare, componente de securitate, protecție și comunicații;
• consemnează evenimentele și reviziile în Registrele de evidență;
• părăsirea locului de muncă se face cu aprobarea șefului direct;
• este subordonat șefului instalațiilor;
• se ocupă personal de reviziile, întreținerea și înlăturarea defectelor sau avariilor, pentru instalațiile electrice de peste 48 V inclusiv,
• pentru lucrul la înălțime să poarte echipamentul adecvat;
• interzis intervenții la instalații care sunt sub tensiune și în timpul funcționării;
• folosirea echipamentului de lucru și protectie; scule și dispozitive de lucru în stare bună; piese de schimb performante;
• colaborează cu mecanicul trolist și restul personalului;
• participă la înlăturarea avariilor și defectelor ivite;
• să cunoască prevederile privind prescripțiile tehnice – ISCIR aplicabile, regulamentul de exploatare și schemele electrice.

Cap. 3 MODUL DE FUNCȚIONARE A INSTALAȚIILOR

Utilizatorii oricarui tip de instalație de transport pe cablu trebuie să cunoască modurile de intrare și ieșire în siguranță.
• În cazul în care utilizatorii solicită ajutor la preluarea scaunelor (în cazul instalației de telescaun) sau a dispozitivelor de tractare (instalația de teleschi), aceștia pot solicita în prealabil ajutorul persoanelor de deservire a instalațiilor.
• Înaintea intrării în scaun sau teleschi, snowboarderii trebuie în mod obligatoriu să desfacă una dintre legăturile plăcii de snowboard.
• Copiii sub 12 ani vor ocupa un șezut pe telescaun numai dacă locul alăturat va fi ocupat de un adult însoțitor.
• Timpul de operare a instalațiilor de transport și a pârtiilor de schi sunt adaptate condițiilor zilnice climaterice și a stratului de zăpadă (de exemplu, în cazul unei stări de vreme moale, orele de funcționare ale instalațiilor sunt mai scurte după amiaza, sau în cazul unor vânturi puternice sau ceață, situații care periclitează securitatea funcționării, instalațiile se opresc, etc).
Între orele 8 p.m. si 8 a.m. modificările orarului de funcționare (dacă este cazul) se vor anunța în prealabil pentru următoarea zi.
În timpul perioadei de închidere a pârtiilor de schi și a zonelor aferente, folosirea acestora se va face pe propria răspundere, astfel încât acestea să nu fie periculoase pentru păstrarea integrității și sănătații. În aceste cazuri, turiștii și practicanții sporturilor de iarnă sunt obligați să ia în considerare instrucțiunile prezente și ale echipei domeniului schiabil, la fel ca și avertizările sonore și luminoase ale mașinilor de bătut zăpada.
• Administrația domeniului, echipa de intervenție și exploatare a instalației, membrii echipei Salvamont, Poliție, Jandarmerie au prioritate la intrarea în instalații sau facilități în cazurile în care acțiunile acestora sunt justificate.
• În cazul folosirii TELESCAUNULUI este INTERZIS transportul copiilor sau a animalelor domestice în rucsacuri de spate sau la piept.
• Transportul bagajelor personale pana la 15 kg este gratuit.
• Responsabilitatea obiectelor pierdute de către călători nu intră în atribuțiunile personalului de deservire a instalațiilor de transport. Aceste vot fi depuse în zona peroanelor, instalațiilor, în zone special amenajate.
• Accesul persoanelor străine în incintelor stațiilor de comandă sau a zonelor de acționare a instalațiilor este STRICT INTERZISĂ.
• Transportul persoanelor în stare de ebrietate pe instalațiile pe cablu sau folosirea de către aceștia a pârtiilor de schi este STRICT INTERZISĂ.
• Fumatul, folosirea focului deschis, aruncarea de resturi de țigară în/sau pe instalațiile de transport persoane sau în locuri neamenajate este STRICT INTERZISĂ.

Cap. 4 TERMENI ȘI CONDIȚII DE FOLOSIRE A SKIPASS-URILOR

Skipass-ul reprezintă un bilet personal și ca urmare NU este transmisibil.
• Utilizarea incorectă a skipass-ului poate duce la retragerea acestuia și la interzicerea accesului pe instalațiile de transport. Încercarea de transferare a skipass-ului către o altă persoană este considerată drept utilizare incorectă, operatorul putând lua măsuri în consecință.
• Posesorul skipass-ului trebuie să poarte skipass-ul, astfel încât alte persoane să nu aibă acces la acesta, într-un buzunar din partea stângă (de preferat buzunarele dedicate ale costumelor de ski), ferindu-l de umezeală.
• NU se înlocuiesc skipass-urile pierdute, uitate sau deterioarate.
• NU se returnează contravaloarea skipass-ului pentru cazul în care instalațiile de transport se opresc accidental sau datorită înrăutățirii condițiilor meteo ori apariției riscului de avalanșă.
• Informații adiționale despre starea pârtiilor și despre instalațiile în funcțiune în momentul respectiv se pot afla de la casierie, camera live și www.partianemira.ro.
Achiziționarea skipass-ului sau a biletelor de călătorie de la CASIERIE reprezintă acceptul schiorului/turistului asupra celor mai sus menționate.
Ca o regulă generală, perioada de valabilitate a cartelei începe din data în care aceasta a fost emisă și este valabilă până la data înscrisă pe cartele ( minim 15 zile) .
Skipass-urile nu sunt transferabile și trebuie prezentate reprezentanțiilor domeniului schiabil. Un skipass expirat NU poate fi schimbat în schimbul unui altuia, iar perioada de valabilitate nu poate fi amânată într-o dată ulterioară.
Orice persoană care nu ia în considerare modul de operare a porților de acces, notificările și instrucțiunile personalului de operare și administrare ale instalațiilor nu va mai avea acces la transport fără nicio pretenție de rambursare a prețului tiketului.
Contravaloarea skipass-urilor nu se va returna în cazul opririi sau defectării sistemului de transport pe cablu în circumstanțe independente de influența operatorului, cum ar fi condiții metereologice inadecvate (ninsoare puternică, vânt, viscol, întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.) sau de forță majoră, incluzând închiderea individuală a instalațiilor sau a pârtiei.
SOLICITANTUL DE BILETE DE CĂLĂTORIE ARE OBLIGAȚIA DE A VERIFICA DACĂ INSTALAȚIILE FUNCTIONEAZĂ ÎNAINTE DE ACHIZIȚIONAREA SKIPASS-ULUL.
OPERATORUL ARE OBLIGAȚIA DE INFORMA DESPRE STAREA PÂRTIEI ȘI FUNCȚIONABILITATEA INSTALAȚIILOR.
PROGRAMUL ZILNIC DE OPERARE: Acesta va fi afișat în mod corespunzator, atât la sediul caseriei, precum și în zona stațiilor de îmbarcare și debarcare al instalațiilor de transport pe cablu. Orice modificare va fi afișată în timp util.
NOTIFICARE: După închiderea programului de funcționare există riscul de pericole datorate deteriorării pârtiilor, lucrărilor de întreținere a pârtiei, dispozitivelor de producere a zăpezii artificiale, etc. În această perioadă practicarea sporturilor de iarnă se va face pe propria răspundere.
FOLOSIREA SKIPASS-URILOR ÎN MOD FRAUDULOS: Verificarea periodică de către reprezentanții administrației domeniului schiabil are ca scop prevenirea folosirii frauduloase a skipass-urilor.

Cap. 5 NOTE SPECIALE

• Programul de funcționare este stabilit de către administrația pârtiei și va fi afițat la casierie și mediatizat prin toate mijloacele de informare.
• Programul poate fi modificat în funcție de:
– starea pârtiei;
– condiții meteo nefavorabile;
– evenimente tehnice (întreruperi în alimentarea cu energie electrică, etc).
• Tarifele de acces la telescaun pentru fiecare sezon se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Județean Bacău.
• SERVICIUL SALVAMONT ȘI JANDARMERIA MONTANĂ: Membrii echipei Salvamont și a Jandarmeriei Montane pot avea acces în condițiile de oprire a unor facilități sau pârtii în scopul de a interveni în cazul producerii unor accidente sau prevenire a unor dezastre.
 OBIECTE PIERDUTE: Informații despre obiectele pierdute se găsesc la stațiile fiecărei instalații de transport pe cablu.
• PARCAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT: Aceasta se va face doar în locurile special amenajate și marcate de către administrația domeniului. Parcarea autoturismelor și camparea pe timpul nopții în zonele special amenajate nu este permisa.

Cap. 6 DOCUMENTELE AFERENTE ADMINISTRĂRII PÂRTIEI

Potrivit prevederilor Anexei 1, capitolul 1 din Ordinul ministrului turismului nr.491/2001 privind aprobarea normelor privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, Omologarea pârtiilor și a traseelor de schi pentru agrement, omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul Turismului pe baza constatărilor făcute la fața locului de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Turismului-Direcția generală de autorizare și control și ai consiliilor judetene. Comisia își desfășoară activitatea cu consultarea reprezentanților asociațiilor profesionale de profil și a consiliului local în a cărui rază teritorială se află pârtia sau traseul de schi supus omologarii. Pârtia de Schi Nemira din Slănic Modova a fost omologată.
Pentru întreținerea pârtiilor de schi pentru agrement se vor efectua, în mod obligatoriu, următoarele lucrări:
• îndepărtarea obstacolelor naturale sau artificiale apărute pe pârtie și semnalizarea acelora care nu pot fi înlăturate;
• bătătorirea mecanică a zăpezii după fiecare ninsoare și înlăturarea denivelărilor apărute pe parcursul utilizării pârtiei;
• asigurarea zăpezii în sectoarele pârtiei care pot constitui surse de pericol pentru schiori: pasaje înguste, locul de schimbare a direcției, locul de încrucișare cu alte pârtii etc.
NOTĂ: Administrarea, exploatarea și întreținerea obiectivului PÂRTIE NEMIRA prin Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, are următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:
• lucrări de reparații și de întreținere a vehiculelor;
• gestionarea stocurilor de materiale, piese de schimb și consumabile;
• controlul stabilității terenului și identificarea viciilor;
• repararea viciilor;
• stocarea mașinilor;
• întreținerea telescaunului potrivit prescipției tehnice PT – R 9 – 2003 – Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane – Telescaune;
• fabricarea zăpezii artificiale;
• întreținerea echipamentelor fixe (pompe și hidranți);
• controlul zilnic al stării mașinilor conform cărților tehnice și a prescripțiilor;
• asigurarea întreținerii utilajelor;
• realizarea intervențiilor și reparațiilor curente;
• pregătirea pârtiilor cu mașinile de amenajat pârtia la sfârșitul zilei de schi;
• controlul condițiilor de fabricare a zăpezii;
• pornirea producției de zăpadă printr-o procedură specifică;
• controlul calității și ajustarea zăpezii (scurgerea apei, direcția tunurilor de zăpadă, etc.);
• organizarea activității de salvamont pe domeniul schiabil în conformitate cu prevederile legale;
• transportarea zăpezii;
• adăugarea de zăpadă în zonele detectate;
• așezarea zăpezii (în funcție de starea acesteia) cu freza (fărâmițarea zăpezii) sau cu lama;
• bătătorirea pârtiei după evaluarea prealabilă.
• Lucrările de întreținere curentă a pârtiei de schi pentru agrement se vor executa în afara programului de funcționare a acestora, care va fi același cu cel al instalației aferente de transport pe cablu.
• în cazul în care mașinile de bătătorit zăpada vor fi utilizate în timpul programului de funcționare a instalațiilor de transport pe cablu, se vor lua, după caz, următoarele măsuri de protecție pe tronsoanele înguste ale pârtiei de schi pentru agrement și pe cele lipsite de vizibilitate:
– se va închide temporar pârtia de schi pentru agrement sau tronsonul respectiv;
– în timpul utilizării mașinilor de bătătorit zăpada se va acționa semnalul luminos și acustic intermitent.
• Controlul zilnic al pârtiei de schi pentru agrement se va efectua atât înainte, cât și după închiderea acesteia și va urmări starea în care se află balizele și indicatoarele de semnalizare, obstacolele noi aparute, deteriorarile lucrărilor de amenajare a pârtiei de schi și ale sistemelor de protecție, existența pe pârtie a unor persoane rătăcite sau care necesită acordarea de ajutor.
• în perioadele de extrasezon se vor verifica: menținerea integrității stratului vegetal, starea lucrărilor de amenajare, în special a celor de regularizare a scurgerii și de corectare a torentelor de pe suprafața pârtiilor și a traseelor de schi pentru agrement, și se vor reface lucrările deteriorate.

Cap. 7 ASIGURAREA SERVICIULUI SALVAMONT PE PÂRTIA DE SCHI

Activitatea echipei Salvamont se desfășoară în baza Hotărârii de Guvern nr.77/23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea unor accidente montane și organizarea activității de salvare în munți. În zona montană și pe pârtia de schi din județul Bacău activitatea de salvare montană este asigurată de Biroul Coordonare Salvamont din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.
• Șeful Biroului Coordonare Salvamont elaborează „Procedura tehnică de salvare pe Pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, județul Bacău” și „Procedura tehnică de salvare de pe instalația de transport tip telescaun, Pârtia de schi Nemira din Slanic Moldova, judetul Bacau”. Salvatorii montani aflați în serviciu pe pârtia de schi vor acționa cu respectarea acestor proceduri;
• Salvatorii montani folosesc pentru intervenții snowmobilul cu targa Akija din dotare și toate echipamentele de transport/salvare/comunicații care se impun la fiecare caz;
• Salvatorii montani care intervin pe pârtie în caz de accident și cei aflați în patrulare au prioritate la folosirea instalației de transport tip telescaun;
• Salvatorii montani vor efectua inspecția zonei schiabile a pârtiei de schi înainte de începerea programului și după terminarea programului de schi și vor informa administratorul pârtiei cu privire la eventualele nereguli găsite care pot pune în pericol integritatea schiorilor (sisteme de siguranță avariate, plase de protecție deteriorate/lipsă, zone cu pietre sau gheață, vânt puternic, ceață densă etc); Administratorul pârtiei va lua măsuri imediate de remediere a acestor nereguli, iar dacă situația o impune va închide temporar pârtia de schi până la remedierea acestor situații;
• Salvatorii montani aflați în patrulare și care observă schiori care prin felul în care schiază pun în pericol integritatea celorlalți schiori (viteza mare, fără control, coborare directă, etc.) sau persoane aflate pe zona schiabilă în stare de ebrietate sau fără echipament de schi/snowboard, sau cu sănii, pungi, etc. vor informa administratorul pârtiei care împreună cu Jandarmeria montană, Poliția, etc., vor atenționa, sau (după caz) vor evacua aceste persoane de pe zona schiabilă.

Cap. 8 REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT

• Administrația domeniului schiabil “Pârtia de schi Nemira” Slănic Moldova își rezervă dreptul de a interzice accesul pentru persoane individuale sau grupuri a căror comportament sau atitudine încalcă regulile de conduită civilizată sau securitatea practicării sporturilor de iarnă.
• Totodată, administrația interzice accesul pe instalațiile de transport pe cablu sau pe pârtia de schi a persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor sau a persoanelor cu o conduită improprie. Administrația nu își asumă responsabilitatea acțiunilor acestora.
• Administrația partiei de schi își rezervă dreptul de a solicita jandarmeriei montane să avertizeze și să evacueze persoanele (schiorii) a căror comportament sau atitudine încalcă regulile de conduită sau securitatea practicării sporturilor de iarnă, fără a returna contravaloarea cartelei de acces.
• În cazul în care administrația domeniului schiabil constată că au fost aduse deterioarări instalațiilor de cablu, mașinilor de bătut zăpada, instalației de producere a zăpezii artificiale sau locației apres-schiului, persoanele vinovate sau însoțitorii acestora sunt pasibili de plata deteriorărilor. Administrația domeniului schiabil are dreptul de a începe o procedură penală de urmărire a vinovaților de deteriorare a proprietății.
• În zona domeniului schiabil Pârtia de Schi Nemira, schiorii și snowboarderii trebuie să se comporte responsabil, atât cu ei înșuși și cu ceilalți, astfel încât să nu își pericliteze viața lor, a celorlalți sau a facilităților înconjurătoare. Pe pârtia de schi este admisă folosirea doar a schiurilor și a plăcilor de snowboard.
• Schiorii și snowboarderii sunt obligați să ia în considerare instrucțiunile administratorului domeniului schiabil, echipei de operare a instalațiilor de transport pe cablu, a operatorilor mașinilor de bătut zăpada și a echipei de întreținere și operare a instalației de producere a zăpezii artificiale și de asemenea trebuie să ia în considerare instrucțiunile și toate notificările și avertizările panourilor de pe pârtiile de schi, de pe peroanele și zonele de așteptare a instalațiilor de transport pe cablu, a reglementărilor legale în vigoare, precum și a indicațiilor echipei Salvamont, Jandarmeriei și pază a domeniului schiabil.
• ESTE TOTAL INTERZISĂ practicarea schiului și a snowboard-ului în contradicție cu prezentele reglementări, regulilor de securitate și a indicațiilor primite. Încălcarea acestora poate fi penalizată cu CONFISCAREA imediată a skipass-ului fără returnarea banilor. Conducerea adminstrativă a domeniului schiabil este autorizată să confiște skipass-ul.
• ESTE INTERZISĂ folosirea pârtiilor de schi închise, marcate cu semnul ’PÂRTIE ÎNCHISĂ” sau schiatul în afara pârtiilor de schi prestabilite. În acest ultim caz, aceasta se realizează pe propria răspundere.
• ESTE ABSOLUT INTERZISĂ traversarea gardurilor de protecție cu schiuri, plăci de snowboard sau fără acestea, deoarece gardurile protejează zonele de schi în vederea asigurării securității și siguranței schiorilor.
• Este de asemenea interzis schiatul sau folosirea plăcii de snowboard în pădure, în afara pârtiilor marcate sau stabilite.
• Serviciul salvamont operează continuu în timpul orelor de funcționare.
• Plimbarea câinilor cu lesă nu este permisă pe pârtiile de schi.
• Decolarea sau aterizarea parapantelor sau kite-urilor nu este permisă pe pârtiile de schi. Fac excepție de la această regulă cazurile în care acestea se realizează în mod organizat sau cu acordul administrației domeniului schiabil.
• Folosirea snowmobile-lor pe pârtiile de schi ESTE STRICT INTERZISĂ, cu excepția cazurilor în care acestea sunt folosite de personalul autorizat și pregătit al adminstrației domeniului schiabil și a intervențiilor echipei Salvamont.

Cap. 9 ACTIVITATEA MONITORILOR DE SCHI/SNOWBOARD ȘI A ȘCOLILOR DE SCHI

Reguli generale:
• Pentru siguranța schiorilor și a celor care vor să ia lecții de inițiere/perfecționare de schi/snowboard, pot desfășura activități de inițiere/perfecționare de schi/snowboard pe pârtia de schi Nemira doar monitorii de schi/snowboard calificați, care își desfășoară activitatea legal și care, în prealabil, au depus la administratorul pârtiei de schi o informare cu privire la activitatea pe care urmează să o desfășoare și următoarele documente: actul de identitate (copie), certificatul de competențe profesionale monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpada sau antrenor de schi (copie), documentul care dovedește forma legală de funcționare (SRL, PFA, II, Asociație etc) (copie);
• Administratorul pârtiei va afișa la loc vizibil lista cu numele monitorilor de schi și numerele de telefon la care pot fi contactați;
• Monitorii de schi/snowboard vor purta obligatoriu pe pârtie echipament inscripționat pentru a fi ușor de identificat;
• Monitorul de schi răspunde de siguranța elevilor, atât pe pârtia de schi, cât și pe instalația de transport și răspunde conform legii în cazul în care se dovedește că eventualele accidente s-au produs din cauza lui;
• Monitorii de schi/snowboard vor avea un comportament și un limbaj decent, profesionist, în relația cu turiștii și personalul care deservește pârtia de schi;
• Persoanele care efectuează activitatea monitorilor de schi/snoward și sunt renumerate pentru aceasta, pe pârtia de schi ilegal, fără să dețină calificarea necesară și fără să fi informat, în prealabil, administratorul pârtiei, vor fi identificate și evacuate de pe pârtie de către organele abilitate (Jandarmeria montană, Poliție etc), cu aplicarea măsurilor legale care se impun în astfel de cazuri;
• Pentru siguranța schiorilor începători, administratorul pârtiei poate delimita o zonă de pe suprafața schiabilă care se pretează pentru inițiere in schi, dacă există o solicitare în acest sens.

Cap. 10 PARTICIPARE PAZĂ OBIECTIV

Activitatea echipei de pază se desfășoară în baza PLANULUI DE PAZĂ A OBIECTIVUL și a Legii nr.333/2003. PAZA ESTE ASIGURATĂ DE O FIRMĂ SPECIALIZATĂ.

Cap. 11 PARTICIPARE JANDARMERIE MONTANĂ

Structurile montane ale Jandarmeriei Române își desfășoară activitatea în cadrul domeniului schiabil „Pârtia de schi Nemira” în baza atribuțiilor specifice, conform legii, respectiv misiuni de menținere a ordinii publice, pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor în stațiunile montane.

* Conform anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 241 din 18. 12. 2017

English EN Romanian RO